Brukerbetingelser

Dette dokumentet regulerer plikter og rettigheter du som kunde og vi som leverandør har ved bruk av våre apper EPIO eller StressProffen. EPIO referer seg til alt som har med smerte å gjøre, mens StressProffen omhandler Stress i dette dokumentet. Dokumentet er bevisst forsøkt holdt på et enkelt og forståelig språk. Dersom noe skulle være uklart hører vi gjerne fra deg på hello@dhealthapp.no

1. Sammendrag

Appene er laget for personlig bruk og det er en bruker pr konto. APPENE ER VERKTØY FOR Å FORSTÅ OG MESTRE SMERTE ELLER STRESS. DE ER IKKE MEDISINSKE PROGRAM OG SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET BRUKES I STEDET FOR BEHANDLING FORESKREVET AV LEGE ELLER ANNET HELSEPERSONELL. Det er du som kunde som er ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert. Vår rolle er å gjøre dette så enkelt som mulig for deg. Det er du som kunde som eier de registrerte dataene i Appene. For å gjøre systemet så enkelt som mulig bruker vi mye tid på å forstå deg som bruker. En av de tingene vi gjør er å analysere bruksmønstre – selvsagt på en måte som ivaretar personvernet.

2. Ingen medisinsk rådgivning

APP’ENE ER VERKTØY FOR Å FORSTÅ OG MESTRE SMERTE ELLER STRESS. DET ER IKKE MEDISINSKE PROGRAM OG SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET BRUKES I STEDET FOR BEHANDLING FORESKREVET AV LEGE ELLER ANNET HELSEPERSONELL. TJENESTENE ER KUN FOR Å FORSTÅ OG MESTRE SMERTE OG STRESS OG GIR IKKE MEDISINFAGLIGE RÅD, DIAGNOSE ELLER BEHANDLING.BRUK AV APP’ENE OG GJENNOMFØRING AV ØVELSER SKJER PÅ EGEN RISIKO.

3. Inngåelse av brukeravtalen

Brukeravtalen (inkludert vedlegg) er inngått mellom: dHealth AS (dHealth) organisasjonsnummer 925 579 769. Den som har registrert seg som bruker av Systemet («Kunde»). Avtalen godkjennes elektronisk av Kunde ved registrering i EPIO eller StressProffen. Eventuelle oppdateringer av avtaler presenteres Kunde og godkjennes ved innlogging.

4. dHealths rettigheter og plikter

dHealth skal tilby og videreutvikle Appene etter beste evne. dHealth skal etter beste evne rette feil så snart som mulig. dHealth skal tilstrebe en høyest mulig grad av oppetid og gjøre tekniske tiltak for å sikre dette. Hensikten med Appene er å gi digital støtte til mestring av smerte eller stress gjennom bruk av teknologi. Som et ledd i dette har dHealth rett til å analysere og bruke Kundes bruksmønstre for å videreutvikle Appene. Et eksempel på dette er å analysere hvilke temaer og øvelser som brukes mye og lite av for å kunne fokuserer på det som er viktig for våre brukere.

dHealth kan og ønsker å inngå samarbeid med tilbydere av tredjepartsprodukter («Samarbeidspartnere») der dette føles relevant for bruken av Appene. dHealth har rett til å stenge tilgang til konto ved manglende betaling. dHealth har rett til å stenge tilgang til konto ved mistanke om misbruk. Med misbruk menes aktiviteter som f.eks. å dele innlogging med flere. dHealth har rett til å endre pris og prismodell. Ved endringer utover konsumprisindeks skal Kunde varsles minst tre måneder før endringen trer i kraft. dHealth er ikke ansvarlig for innholdet i data som registreres av Kunden i Systemet, og heller ikke for Kundens bruk av Appene.

5. Kundens rettigheter og plikter

Kunde har rett til bruk av Appene gitt at plikter for øvrig er overholdt. Pålogging er personlig, oppbevares forsvarlig og skal ikke deles med andre. Bruke fullstendig og korrekt navn som bruker av Appene. Kunde har eierskap til registrerte data. Kunde er behandlingsansvarlig for registrerte personopplysninger.

6. Personvern

Personvern er viktig for dHealth og vi er bevisst ansvaret og tilliten i forhold til å sikre og behandle opplysninger med varsomhet. Dette behovet må av og til balanseres mot brukermassens ønske om enkle og intuitive systemer. Formål med behandling av alle data, inkludert personopplysninger, er å kunne tilby løsninger som gjør brukeropplevelsen bedre for deg som Kunde. For å oppnå formålet kan dHealth benytte samarbeidspartnere og underleverandører. Hele våre personvernbetingelser kan du lese her.

7. Betaling

Kunden betaler forskuddsvis pr. måned og det er ingen bindingstid utover den perioden som det er betalt for. Prisen gjelder pr bruker etter gjeldende prisliste. Oppgitte priser er med mva. Ved avslutning av abonnent er bruker ansvarlig for å avslutte egen betaling under Administrer abonnementer på egen telefon/enhet

8. Øvrig

Brukeravtalen følger produktet og kan dermed overdras for eksempel ved fusjon eller kjøp av produkt / selskap.Kontaktopplysning for dHealth for denne avtalen er hello@dhealthapp.no.Avtalen er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av brukeravtalen.